Olet täällä: Etusivu > Säännöt

Säännöt

Morrin sukuseuran säännöt

Rekisteröity 26.7.1991

MORRIN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 §

Yhdistyksen nimi on MORRIN SUKUSEURA ry. Yhdistyksen kotipaikka on Virrat. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä sukuseura.

2 §

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää kokouksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, selvittää suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tu­lokset suvun jäsenten tietoon ja pitää luetteloa suvun jäsenistä.

 1. §

Sukuseuran jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttä­nyt henkilö, joka polveutuu Morrin suvusta tai joka avioliiton kautta on sukuun liittynyt.

 1. §

Sen, joka tahtoo liittyä sukuseuran jäseneksi, on il­moitettava aikomuksestaan sukuseuralle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää sukuseuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuseuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä sukuseuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväk­si. Eroaminen tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta.

 1. §

Sukuseuran jäsenen on suoritettava kalenterivuosittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka varsinainen sukukokous vahvistaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsenmaksut on jäsenen suoritettava jäsenmaksujen keräilytilille kerran vuodessa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Jäsenmaksut on suoritettava sen kalenterivuoden loppuun asti, kunnes jäsen eroaa tai erotetaan sukuseurasta.

 1. §

Sukuseuran päättävänä elimenä on sukukokous, joka pi­detään joka toinen vuosi touko-syyskuussa hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa. Kokouskutsun, joka on saatettava kirjeitse jokaisen jäsenen tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta, laatii hallitus. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät sukukokouksessa esille tulevat asiat.

 1. §

Sukukokouksen tehtävänä on:

 1. valita kokouksen toimihenkilöt,

 2. käsitellä ja vahvistaa hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös kahdelta edelliseltä tilivuodelta,

 3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituk­selle ja muille vastuuvelvollisille,

 4. vahvistaa hallituksen laatima seuraavan toimin­takauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

 5. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä

 6. valita sukuseuran puheenjohtaja, joka samalla toimii sukuseuran hallituksen puheenjohtajana sekä valita muut hallituksen jäsenet erovuo­roisten tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudek­si ,

 7. valita kaksi varsinaista ja kaksi varatilintar­kastajaa kahta seuraavaa kalenterivuotta var­ten,

 8. päättää kahtena seuraavana toimintavuotena kan­nettavan jäsenmaksun suuruus,

 9. käsitellä hallituksen sukukokoukselle valmis­telemat, kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat.

 1. §

Sukukokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla jäsenellä yksi ääni. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipi­de, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

 1. §

Sukuseuran täytäntöönpanevana elimenä on hallitus, jon­ka toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitukseen kuuluu sukukokouksen erikseen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kaksi­toista jäsentä, joista toimikausittain kolmannes on erovuorossa. Kahden ensimmäisen toimikauden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenasioiden hoitajan se­kä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai va­rapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäse­nistä on läsnä .

 1. §

Hallituksen tehtävänä on hoitaa sukuseuran asioita sukuseuran sääntöjen ja yhdistyslain mukaiseti, panna täytäntöön sukukokouksen päätökset sekä valmistella su­kukokouksessa esille tulevat asiat.

Hallituksen on pidettävä sukuseuran jäsenistä yhdistys­lain mukaista luetteloa, johon on merkittävä kunkin jä­senen täydellinen nimi ja postiosoite sekä ulkomaalai­sen osalta lisäksi kansalaisuus.

1 1 §

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12 §

Sukuseuran toimintakausi on kaksi tilikautta. Tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen tilivuoden tilit ja sukuseuran toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä tilintarkastajil­le helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien on suoritet­tava tilien tarkastus ja annettava niistä hallitukselle sukukokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään maaliskuun kuluessa.

 1. §

Päätös sukuseuran sääntöjen muuttamisesta, purkautumi­sesta, kiinteistön ostamisesta sekä myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä sukukokouksessa vain jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kolmen neljäs­osan äänten enemmistö äänivaltaisista äänistä.

 1. §

Jos sukuseura purkautuu tai lakkautetaan, on viimeises­sä sukukokouksessa päätettävä sukuseuran omaisuuden käyttämisestä sukuseuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla.

 1. §

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määrä­ystä, noudatetaan yhdistyslakia.

« Edellinen  |   Ylös  |   Seuraava »

Morrin suvun perhetaulut on päivitetty ja julkaistu nimellä “Morrin suku – sukukirjan päivitysliite”.

 

 

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Kirjaannu